មេដឹកនាំរួម Quad បញ្ជាក់ឡើងវិញនូវ ឯកភាពអាស៊ាន និងភាពជាកណ្តាល
5 ម៉ោង from now
ថៃ អះអាងថា អាចមានលទ្ធភាពអាចក្លាយជា ប្រទេសផលិតរថយន្តអគ្គិសនីធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់!
5 ម៉ោង from now
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដែលកំពុងមានការប្រកួតប្រជែង និងមានការរីកចម្រើន
5 ម៉ោង from now
សហគ្រាសប្រមាណ ១៧០ ក្រុមហ៊ុនកំពុងបោះទុន វិនិយោគជាច្រើន នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ
4 ម៉ោង from now
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុក សេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យឌីជីថល ជាប្រភពកំណើនថ្មី និងអាចជួយជំរុញបង្កើន ផលិតភាពសម្រាប់វិស័យផ្សេងទៀត
4 ម៉ោង from now
អាស៊ាន ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសចិន
3 ម៉ោង from now
ព័ត៌មានបន្ថែម