កម្ពុជា សម្លឹងឃើញកំណើនហក់ខ្ពស់ នៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល ក្នុងរយៈពេលជាង ២ ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ


ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី ១០ វិច្ឆិកា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ លោកជំទាវ ជា សេរី ទេសាភិបាលធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា (NBC) បាននិយាយថា ប្រទេសកម្ពុជាមាន ការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង នៃការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក ក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍ កន្លងមកនេះ។

ដោយមានគោលបំណង ដកកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារ ដល់សេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុង ដោយផ្អែកលើយន្តការទីផ្សារ និងតាមវិធីសាស្រ្តបន្តិចម្តងៗ NBC បានអនុវត្តវិធានការ គោលនយោបាយផ្សេងៗ ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រាក់រៀល ចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ២០០០ មក នេះបើតាមការថ្លែងបន្ថែម របស់លោកជំទាវ។

លោកជំទាវ បានបន្តថាជាលទ្ធផល តម្រូវការប្រាក់រៀល បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់៖ “បរិមាណប្រាក់រៀល ក្នុងចរាចរណ៍របស់ចរន្ត បានកើនឡើងពី ០,៨៥ ពាន់ពាន់លានរៀល (ប្រហែល ២១១ លានដុល្លារអាមេរិក) កាលពី ២០ ឆ្នាំមុន រហូតដល់ ១៤,៥ ពាន់ពាន់លានរៀល (ប្រហែល ៣,៥១ ពាន់លានដុល្លារ) នៅថ្ងៃនេះ”។

លោកជំទាវ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិ បានមានប្រសាសន៍ថា ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល បានកើនឡើងជាបណ្តើរៗទាក់ទងនឹង ប្រាក់បញ្ញើ ឥណទាន និងប្រតិបត្តិការទូទាត់ នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ គោលនយោបាយរក្សាស្ថិរភាព តម្លៃប្រាក់រៀល រួមជាមួយនឹងសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ បានធ្វើឱ្យមានទំនុកចិត្ត និងទំនុកចិត្តលើប្រាក់រៀល។

លោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា “ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច គួបផ្សំនឹងការប្តេជ្ញាចិត្ត លើគោលនយោបាយដ៏រឹងមាំ បានបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយ ដើម្បីទទួលបាន ទំនុកចិត្តសាធារណៈឡើងវិញ ចំពោះរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសតួនាទីកើនឡើងនៃ ប្រាក់រៀលសម្រាប់ការទូទាត់តម្លៃធំ និងការសន្សំ។

ប្រាក់ដុល្លារបានជន់លិចចូល ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា តាមរយៈអន្តរាគមន៍របស់ អាជ្ញាធរអន្តរកាល អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា (អ៊ុនតាក់) ក្នុងប្រតិបត្តិការសន្តិភាព ក្នុងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៣ ដែលពេលនោះអ៊ុនតាក់ បានចំណាយប្រាក់ចំនួន ១,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹងប្រមាណ ៧៥% នៃ GDP របស់កម្ពុជា។ ផលិតផល (GDP) នៅពេលនោះ ភាគច្រើនលើការជួល និងសេវាកម្មក្នុងស្រុក។